Część II

CELE, KIERUNKI, ZASADY ORAZ DZIAŁANIA I ZADANIA DLA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA W PERSPEKTYWIE 2020 R.
ORAZ PONADLOKALNE INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

strzałka do góry